De Sterrenwachter heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De ouders worden vertegenwoordigd door Boris Baetings en Michiel Mak. De personeelsgeleding bestaat uit de leerkrachten Esmeralde Borchert en Hans Jolink. De medezeggenschapsraad voert elke 6-8 weken overleg met de directie.

Onderwerpen van overleg

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder andere: de begroting van de Sterrenwachter, de hoogte van de ouderbijdrage, het schoolplan (de lange-termijn visie van De Sterrenwachter op het onderwijs dat hier gegeven wordt). Ook het aantrekken van nieuwe leerlingen staat op de agenda.

Medezeggenschapraad mag adviseren

De medezeggenschapsraad mag de directie gevraagd en ongevraagd advies geven en moet over delen van het beleid haar instemming uitpreken voordat de directie dit kan gaan uitvoeren. In een reglement en een statuut zijn de afspraken opgenomen over het functioneren van de raad en over de rol die zij heeft bij het informeren van ouders en leerkrachten over de onderwerpen die zij bespreken. Daarnaast zijn de bijeenkomsten van de raad in beginsel openbaar en mogen ook de verslagen ervan door iedereen die bij de Sterrenwachter betrokken is worden ingezien.

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) van kracht. In het bedrijfsleven voert een ondernemingraad met de directie gesprekken over het beleid van de onderneming. In het onderwijs geeft de medezeggenschapsraad aan leerkrachten en ouders een stem bij het opstellen en uitvoeren van het beleid zoals de schooldirectie dat voor ogen staat.

Meer weten?

Voor meer informatie over het werk van de medezeggenschapsraad van de Sterrenwachter kunt u contact opnemen met een van de MR-leden.

Nieuwsberichten over de Medezeggenschapsraad